Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Kto jest administratorem danych?

Administratorem większości zbiorów danych osobowych przez nas przetwarzanych jest Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach, Osiedle Piastów 20, 47-330 Zdzieszowice, adres e-mail: zlobek@zlobek.eu, telefon: +48 77 484 26 30.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Najlepiej skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez pocztę elektroniczną iod@zdzieszowice.pl lub zadzwonić na nr (+48) 77 40 64 415.

Skąd mamy dane, które przetwarzamy?

Dane osobowe, które przetwarzamy, otrzymaliśmy podczas przyjmowania przez nas wniosków, korespondencji lub innych dokumentów, których byliśmy adresatem, a w szczególnych przypadkach pobraliśmy je z rejestrów publicznych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas danych osobowych?

Przetwarzanie zbiorów danych osobowych, które wykorzystujemy w celu realizacji zadań własnych lub zleconych administratorowi wynikających z przepisów prawa i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1:

  • lit. a (osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
  • lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

oraz art. 9 ust. 2:

  • lit. a (osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach);
  • lit. h (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii, lub prawa państwa członkowskiego).

Przedwarzamy dane osobowe na podstawie:

  • Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  • Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
  • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
  • Zgody osoby, której dane przetwarzamy bądź jej opiekuna prawnego.

Jakie kategorie danych przetwarzamy?

Dane, które przetwarzamy, należą do kategorii danych identyfikacyjnych, o stanie zdrowia oraz biometrycznych.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy dane zgodnie z obowiązującą nas instrukcją kancelaryjną oraz obowiązujących w tym zakresie przepisach o archiwizacji.

Jakie prawa ma osoba, której dane osobowe przetwarzamy?

Każda osoba, której dane przetwarzamy, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a w dozwolonych przez prawo przypadkach do ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Komu można się poskarżyć na sposób przetwarzania danych osobowych?

Wszystkie osoby, których dane przetwarzamy, mają prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kto może od nas otrzymać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmiotom działającym na nasze zlecenie na podstawie umów powierzenia.

Czy podanie danych osobowych jest przymusowe oraz co się stanie, gdy się ich nie poda?

W większości przypadków podanie danych osobowych jest wymogiem prawa, więc ich podanie jest niezbędne, aby skorzystać z usług żłobka lub w nim pracować. W innych przypadkach jest wymogiem umownym, bez którego spełnienia nie można podjąć współpracy ze żłobkiem. Gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, niepodanie danych osobowych spowoduje brak przetwarzania tych danych przez żłobek.